Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geologicko-tektonické
Článek
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka