Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geologii
Monografie
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii
    LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    Moderní analytické metody v geologii
    Nové poznatky o geologii Jeseníků
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
    Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii
    Průvodce geologií Šumavy
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    RIZIKA V INŽENÝRSKÉ GEOLOGII
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
    Termická analýza a její aplikace v geologii
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
    Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii wegla
Článek
    3. symposium o geologii Libye
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Akustický televizor a jeho využití v geologii
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Dohoda o spolupráci v geologii s VSR
    Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Geoelektrické metody v inženýrské geologii
    Geologie '86 : výstava k 30. výročí československo-sovětské spolupráce v geologii
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Inteligentné informačné systémy v geológii
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Jak dál v geologii?
    K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Ke geologii proterozoika jv. křídla Barrandienu
    Druhá konference o geologii Pangei
    Konference o pouštní geologii
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
    Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii
    Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice
    Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    O geologii Nové Guineje
    O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    O izraelské geologické službě a geologii Izraele
    O matematické geologii ve světě
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi)
    OneGeology-Europe, test interoperability v geologii
    Opakovaná tíhová měření v inženýrské geologii
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petrografie v naftové geologii
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003
    Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe
    Prestavba hospodárskeho mechanizmu v sovietskej geológii
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seminář o geologii Vorarlberku
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Seminář RVHP k otázkám vědeckotechnického pokroku v geologii
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska
    Středoevropská iniciativa v geologii
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
    Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995
    Termín kulm v české geologii
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Vedecké objavy v geológii ZSSR
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Výpočet a prezentace ploch v geologii
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Želízko a mlátek v geologii
Seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii