Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geotechnické
Monografie
    4. geotechnické sympozium
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Geotechnické sympozium u příležitosti 90. narozenin Prof.Ing.Dr. Vojtěcha Mencla, DrSc
    Polní geotechnické metody - 25. mezinárodní seminář
    Polní Geotechnické Metody 2008
    Sborník Geotechnické symposium
Článek
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Geotechnické modely inžinierskych úloh v geologickom prostredí
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotechnické problémy Islandu
    Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi