Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geotermálnych
Článek
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd