Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granitových
Monografie
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Článek
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM