Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Gravimetrie
Monografie
    Gravimetrie
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Článek
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Lösung der umgekehrten Aufgabe in der angew andten Gravimetrie
    Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie