Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hľadiska
Článek
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Hľadiská pre voľbu výšky stien v lomoch
    Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia
    Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu
    Kryštalinikum západných Karpát z hľadiska novších štruktúrno-tektonických poznatkov
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení