Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historických
Monografie
    Problematika historických a vzácných knižních fondů
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
Článek
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
    Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Důl Jeroným v historických mapách a schématech
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů
    Speleologický výzkum historických dolů v Kutné hoře
    Spinely v historických špercích
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
    Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou