Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historie
Monografie
    Chudobín - historie zaniklé obce
    Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců
    Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Historie a změny klimatu. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém
    Historie zlatohorských dolů
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Krkonoše - příroda, historie, život
    Krkonoše: příroda, historie, život
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území
    Lomnice: příroda - historie - osobnosti - památky
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Santon Příroda a historie
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)
    Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
    Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami
Článek
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Bořetice a jejich geologická historie
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Evoluce neotenií : z historie našich čolků
    Evoluce neotenií. Z historie našich čolků
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geologická historie jižní Moravy ve čtvrtohorách
    Geologická historie Králova Pole
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie a současnost zemětřesení v Poodří
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Historie a změny klimatu [ Recenze]
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Historie dolování na Staroměstsku
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Historie geomagnetických pozorování
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie jáchymovského uranu
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie největšího meteoritu, ktarý dopadl na zemský povrch
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Historie objevu uranu a jeho využití
    Historie organizovaného speleologického hnutí v Slovinsku
    Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jemnice si získá milovníky historie
    Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Moderní historie seismické observatoře Kašperské Hory
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ]
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    První miliardy let historie Země
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Řecké mramory - historie a těžba
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tajmyr v mladších čtvrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Václavské náměstí - jeho historie a genius loci
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie koněpruské oblasti
    Z historie Koněpruských jeskyní
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Z historie vltavínových šperků
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Živá historie marockého hornictví
Seriál
    Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost
    Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie
    Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
    Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie