Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hodnocení
Monografie
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby
    Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
    Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd
    Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
    Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Článek
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Hodnocení napětí na čele seismické vlny
    Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnocení významnosti statistických výsledků
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Objektivní kritéria hodnocení kvality šperkových surovin
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Příčiny a hodnocení sesuvných procesů na valašsku a způsoby nápravy vzniklých škod
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin