Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hodnot
Monografie
    Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
Článek
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot