Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hor
Monografie
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
    Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého.
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Článek
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Diaforit z Březových Hor
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Drahé kameny Krušných hor
    Drahé kameny z Krušných hor
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor
    Geologická stavba okolí Kašperských hor
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologické památky Doupovských hor
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    "Kameny" : ozdoba našich hor
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Köttigit z Michalových Hor (v. od Chodové Plané)
    Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Lahar na úpatí Doupovských hor
    Lidé z hor. Poslední ranou byl blahobyt
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Morfotektonické charakteristiky sv. okrajového svahu Rychlebských hor v zóně okrajového sudetského zlomu
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Mořské pláže na hřebenech hor
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Národní cena do Zlatých hor
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ovádovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník)
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska.
    Tennantit z Měděnce a Michalových Hor
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
    Vápence v oblasti Železných hor
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vodohospodářská problematika Jizerských hor
    Vodopád Lužických hor
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
    Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Žulová krása Jizerských hor