Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horehronia
Článek
    Chránené náleziská a krasové javy Horehronia
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia