Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horního
Monografie
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Článek
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K některým problémům současného horního práva
    Kalcit z Horního Benešova
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Lebníkový hematit z Horního Slavkova
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník)
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Výuka horního práva u nás v minulosti a nyní
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy horního toku Labe
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN