Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornické
Monografie
    Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Strategie obnovy hornické krajiny
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
Článek
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické naučné stezky v ČSR
    Hornické naučné stezky v Jeseníkách
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornické tradice a Landek
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Korelace mezi seismickými ději a atributy hornické činnosti
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Management obnovy hornické krajiny
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Matematická geologie na hornické Příbrami 1987 - rekordy a otazníky
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Matematické modelování v hornické geomechanice
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
    Podobnost v hornické geotechnice
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Praha, město hornické
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii