Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornictví
Monografie
    Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Studie z dějin hornictví 1
    Studie z dějin hornictví 2
    Studie z dějin hornictví 3
    Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru
    Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
Článek
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    České hornictví v současnosti
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Dokonč.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 2.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 3.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 4.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 5.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 6.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač.
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hornictví na Filipínách
    Hornictví na Tišnovsku
    Hornictví Nového Zélandu
    Hornictví v Mexiku
    Hornictví ve Freibergu
    Injektáže v hornictví
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti?
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K rozvoji rudného hornictví v ČSSR
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Kutnohorské hornictví na sklonku 13. století
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Pravěké hornictví na území České republiky
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a uranové hornictví České republiky
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    Uranové hornictví v České republice
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč.
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Živá historie marockého hornictví
Seriál
    Přehled dějin rudného hornictví na území Českolslovenska
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví