Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horninách
Monografie
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geologické procesy zapsané v horninách. Geopark Spořilov
    IV. konference o tavených horninách
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Článek
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv)
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
    Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
    Lítium v granitických horninách Západných Karpát
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Razenie banských diel v zvodnených horninách pomocou zmrazovania
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Variský overprint remanentní magnetizace na horninách Českého masívu
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vyrostlice mikroklinmikroperthitu v žilných horninách od Lásenice (jindřichohradecko)
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor