Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horniny
Monografie
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
    Horniny ve vědách o Zemi
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
Článek
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku
    Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice?
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Horniny a činnost živých organismů
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Horniny Oskavské kry
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hyaloklastity a příbuzné horniny
    Hydrotermálně alterované horniny ložisek
    Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Matečné horniny arménských diamantů
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Naše horniny v petrografické terminologii
    Nejstarší horniny na Zemi
    Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Orbikulární horniny v Čechách
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Proč a jak rychle zvětrávají horniny
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Vliv matricové hustoty horniny na metody jaderné karotáže
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Vysokotlaké horniny saxothuringika
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
    Železité horniny a minerální barviva z paleolitického sídliště v Petřkovicích u Ostravy
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách