Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornoslezské
Monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
    Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory in situ
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landek a geologie hornoslezské pánve
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve
    Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
    Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve