Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horských
Článek
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků