Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hospodářství
Monografie
    14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství
    Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
    Krajina, les a lesní hospodářství
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
    Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd
    Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lení hospodářství Beskyd"
Článek
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Inženýrskogeologický průzkum v tržním hospodářství
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
    Programy odpadového hospodářství a co dál?
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
Seriál
    Vodní hospodářství
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
    Vodní hospodářství = Water management
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
    Vodní hospodářství. Řada A
    Vodní hospodářství. Řada B