Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydrofyzikálnych
Článek
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód