Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydrogeologický
Monografie
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    12. národní hydrogeologický kongres
    Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Hydrochemický a hydrogeologický monitoring v rámci 2. etapy výběru testovacích polygonů.Závěrečná zpráva projektu "Provedení geol. a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa"
    Hydrogeologický rajon 4270 'Vysokomýtžská synklinála'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4420 'Jizerský coniac'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4430 'Jizerská křída levobřežní'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4521 'Křída Košáteckého potoka'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 'Jizerská křída pravobřežní'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    XII. národní hydrogeologický kongres
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - sborník
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem
    Hydrogeologický průzkum chebské pánve
    Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II
    Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc
    Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev)
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologický průzkum ve vádí Markhan (JLDR)
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu