Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Informací
Monografie
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
    Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
Článek
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Opravte si sami, co se opravit dá (Jak se stavět k nové verzi WinWordu 2.0 v češtině a k problematice výměny informací)
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Využití internetových informací při výzkumu
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu)
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin