Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Identifikace
Monografie
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
    Identifikace látek způsobujících poruchy podlahy PANBEX F3.
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Článek
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Identifikace a stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí reakční plynové chromatografie
    Identifikace anorganických komponent třecích materiálů
    Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
    Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
    Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků