Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Inžinierskogeologického
Článek
    Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Mapy inžinierskogeologického rajónovania pre účely urbanizácie
    Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania územia
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001