Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Interakce
Monografie
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Článek
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Interakce atmosféry s dalšími částmi zemského systému a okolním vesmírem
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev)
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interakce litosféra-pedosféra
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Interakce uranu a radia s přírodními látkami
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží