Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jílových
Monografie
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
Článek
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Euoroclay '87 : šesté zasedání evropských jílových skupin
    Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy
    Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Sorpční vlastnosti jílových minerálů
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor