Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jv
Monografie
    Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
Článek
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Ke geologii proterozoika jv. křídla Barrandienu
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny