Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jako
Monografie
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu 'Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzedzie Polski'
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Prosatředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
    Stolečku, prostři se. Strava jako interkulturní fenomén v muzeu
    Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
    Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
    Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel.
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
    VI Polska konferencja paleobotaniki czwartorzedu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych jako zrodlo informacji o paleośrodowiskach i klimacie
    Voda jako geotermický faktor
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    Vzduch jako jeden z živlů
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
Článek
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Brno jako středisko administrativního regionu
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chraňte svou duši. Krajina jako obraz lidí, kteří ji obývají
    Chytrá společnost aneb Znalosti jako základní zdroj
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
    Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Dinosaurus jako živý
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Dolomit jako sklářská surovina
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Expedice NAMAK 2004 aneb Írán už nebude jako dřív?
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Goethe jako geolog v Čechách
    Granát jako průmyslový minerál
    Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Izoprostany jako markery oxidativního stresu v tkáních Actinia Equina
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Jako svět máme našlápnuto k problémovému období
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Kamčatka jako nástupiště geografických objevů v severním Pacifiku
    Kaňon Labe jako přírodní a kulturní fenomén
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů
    Kolapsy a regenerace společnosti : civilizace jako konečná a přechodná záležitost
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krajina jako palimpsest
    Krajina jako slovo
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Lapides figurati na konci dvacátého století : fosilie jako biologické objekty
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Led jako hornina
    Led jako hornina
    Lom jako komunitní centrum
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mars jako na dlani : fascinující detaily Marsova povrchu z družicového laserového výškoměru
    Matematika jako nástroj poznávání přírody
    Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství. Co podrylo základy rozvinuté městské civilizace?
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Metakaolíny Mefisto jako účinná pucolánová složka vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
    Mysl bobra. Chtěli jsme zachránit bobra, protože staví hráze a kanály stejně jako my
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Naši planetu čeká století krizí. Doba ledová však nepřijde ani tak brzy, ani tak rychle jako v novém filmu Den poté
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Ostře sledované mraky. Počasí jako zdroj adrenalinových zážitků
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken
    Planetka 4 Vesta jako zdroj HED achondritů
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Proč zanikají říše : Skončíme jako Římané? Už 200 let trvá studium konce civilizací
    Progresívní využití karbonátů jako plniv
    Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ]
    Proměnná délka slunečních cyklů jako frekvenčně modulované oscilace
    Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině
    Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Radost přijde až jako poslední
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Revoluce povrchu: úspěšný jako asfalt
    Ropa jako metafora civilizace
    Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Skalní bloky jako pravěká kultovní místa
    Skály jako z pohádky
    Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
    Stabilitní posudek jako prostředek k omezení sesuvů
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
    Švartna jako šperkový kámen
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalíny jako cep
    Účinnost našich mletých vápenců jako vápenatých hnojiv
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Uhlí je jako indiánský Šibal : esej o černém zlatě, limitech naší představivosti a neklidném světě
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů - ano či ne?
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti. (Ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Vzpomínky na budoucnost. Krajina jako spojnice mezi časy minulými a příštími. Místo a jeho duch
    Záplavy jako geologický jev
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?
    Země-Měsíc jako dvojplaneta a k příčinám jejich vzájemného působení
    Země se chová jako syrové vejce : geologové a další odborníci hledají příčiny zpomalování rotace naší planety
    Zeminové kovraly jako dokumentační exponát, studijní objekt i dekorace
    Zeolity jako drahé kameny
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka