Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jakosti
Monografie
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
    Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4)
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
Článek
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Řízení jakosti podzemních vod
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Zlepšení jakosti povrchových vod v Nizozemí