Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jaskyne
Monografie
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
Článek
    10 rokov Stratenskej jaskyne
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Hydrológia a mikroklíma jaskyne
    Jaskyne "Drakov" na Slovensku
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jaskyne na Katovej skale vo Velkej Fatre
    Jaskyně na Slovensku v diele Andreasa Engelharta
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Jaskyne v centrálnej časti Braniska
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Matej Bel a jaskyne na Slovensku
    Morfológia a genéza Augustovej jaskyne
    Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry)
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby