Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    JEDNOTEK
Monografie
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
Článek
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek