Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jednotky
Monografie
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
    Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky - 2. část - Internetová aplikace
Článek
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Biostratigrafická pozícia butkovského súvrstvia manínskej jednotky na typovom profile
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Minerály - stavební jednotky Země
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112)
    Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise
    Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998