Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jej
Monografie
    Dzialnosc naukowa profesora Wladyslawa Gorczynskiego i jej kontynuacja
    Geotermálna energia Slovenska a jej využitie
    Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám
Článek
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Ťažba ropy v ČSSR a možnosti jej intenzifikácie
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Učastije ČSAN v razvitii čechoslovackich nauk i vypolnenije jej daľnejšich zadač
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia