Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jeroným
Monografie
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Článek
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Důl Jeroným v historických mapách a schématech
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese