Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jeseníku
Monografie
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
    Nové poznatky o geologii Jeseníků
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
    Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
    Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvarcity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Minerály metamorfovaného železnorudného ložiska Seč u Jeseníku v Silesiku
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nové geologické poznatky z Jeseníků
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
    Páskované železné rudy desenských rul v Hrubém Jeseníku
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku
    Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc)
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Skarnoidní horniona z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku
    Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku