Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jižní
Monografie
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
    Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové.
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
    Petrografický popis vyvřelin z lokality Bito Ramble východně od Kingstonu, Jižní Jamajka
    Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR) Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru)
    Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy)
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
    Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Článek
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Devonské polštářové lávy z jižní části vrbenské skupiny (silezikum)
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geologická historie jižní Moravy ve čtvrtohorách
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Jižní Sachalin: Rusko, Japonsko, SSSR/Rusko
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Solné půdy jižní Moravy
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Těžba ropy na jižní Moravě
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Vend na jižní Moravě?
    Vend na jižní Moravě?
    Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
    Zkamenělý les v jižní Gobi
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)
Seriál
    Jižní Morava