Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jihlavského
Článek
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Závěr jihlavského dolování