Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kamene
Monografie
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům
Článek
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Kamené ozdoby moravských neolitiků
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Použití prubířského kamene
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
    Zkoušení přírodního stavebního kamene
    Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene
Seriál
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí