Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karbonských
Článek
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
    K tektonice středočeských karbonských pánví
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
    Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov