Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karkonoszach
Článek
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS