Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karlovarské
Monografie
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Článek
    Karlovarské prameny
    Krátkodobá radioaktivita minerálních vod karlovarské termy: argument pro jejich balneologickou aplikaci in-situ
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Nezahrávejte si s vodou. Na karlovarské promenádě buší kladiva a praská kostel
    Průzkumné a sanační práce na karlovarské zřídelní struktuře
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury