Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karpatoch
Monografie
    Metamorfné procesy v západných Karpatoch
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Článek
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch