Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klasifikace
Monografie
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2245:1990)
    ČSN EN 12475-1 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část l: Hlinitokřemičité výrobky
    ČSN EN 12475-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 ; ; zbytkového uhlíku
    ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku
    ČSN EN 12475-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Zvláštní výrobky
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Úvod do metodiky klasifikace geotopů
Článek
    Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Geologická klasifikace uhelných ložisek
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikace a nomenklatura meteoritů
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Klasifikace jeskynních sedimentů
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Klasifikace transmisivity a její použití
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zásady české stratigrafické klasifikace. (3. vydání)
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zásady české stratigrafické klasifikace
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or