Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Komplexu
Monografie
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
Článek
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev)
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
    Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
    Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Typy furongských vápenato-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části křivoklátsko-rokycanského komplexu KRK
    Typy furongských vápnito-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Účinnost a potřeba doplnění a zdokonalení komplexu karotážních odporových metod
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům