Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koncentrace
Monografie
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
Článek
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004)
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zvláštnosti transportu a koncentrace jemně dispergovaného a koloidního zlata