Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koncentraci
Monografie
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy