Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konferencie
Monografie
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
    Konferencie, semináre, sympózia
    Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov.
    Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
    Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie
    Zborník abstraktov 5.paleontologickej konferencie
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
    Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
    Zborník príspevkov z konferencie Podzemné stavebníctvo 2001
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
    Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie"
    Zborník z paleontologickej konferencie
    Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre.
Článek
    Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie