Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kontaminace
Monografie
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Článek
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontaminace podzemních vod
    Kontaminace povrchových vod
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
    Sledování kontaminace povrchových vod geofyzikální metodikou
    Stav kontaminace půd v ČR
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Stupeň kontaminace sedimentů ve vodních nádržích a jeho vliv na kvalitu vody v nich
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa